Privacyreglement Avelengo-Coaching

Avelengo-Coaching, gevestigd aan de St. Vincentiusstraat 34 - 4901 GK te Oosterhout (NBr), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Avelengo-Coaching
St. Vincentiusstraat 34
4901 GK Oosterhout (NBr)
Tel: 06-29333709
www.avelengo-coaching.nl

 

Privacyreglement
Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen indien u zelf schriftelijk uitdrukkelijk toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan derden. Avelengo-Coaching draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Het privacyreglement is conform de AVG wetgeving.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Avelengo- Coaching verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens zodat u gebruik kunt maken van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Contactformulier website
Het contactformulier bewaart de volgende gegevens; naam, achternaam en e-mailadres.
Avelengo-Coaching gebruikt deze gegevens voor het verlenen van service aan klanten voor zolang deze service nodig is. Deze informatie wordt niet gebruikt of verstrekt aan derden voor marketing doeleinden. Avelengo-Coaching verstrekt geen persoonlijke data zonder uw uitdrukkelijke toestemming en alleen wanneer dat van belang is binnen uw coachingstraject.

Na de dienstverlening worden de gegevens verwijderd uit het systeem.

Principes voor verwerking persoonsgegevens
Avelengo-Coaching voldoet aan de eisen die vanuit de AVG vereist worden voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Het betreft hier de grondslagen “Toestemming”, “Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst” en “Wettelijke verplichting”.
- “Toestemming”: Voorafgaand aan uw coachingstraject geeft u Avelengo-Coaching schriftelijk toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het maken van afspraken, het verwerken van facturen en voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
- “Gegevens” die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst”: Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen omtrent het maken van afspraken en om factuur te verzenden.
- “Wettelijke verplichting”: Avelengo-Coaching is wettelijk verplicht om aangifte te doen bij de belasting. De facturen worden dan ook tot maximaal 7 jaar na het laatste contact bewaard conform de hieromtrent geldende wetgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Avelengo-Coaching. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@avelengo-coaching.nl.

Daar waar het gaat om het verwerken van uw persoonsgegevens zal Avelengo-Coaching te allen tijden binnen redelijke grenzen een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer en die van anderen vermijden dan wel zo beperkt mogelijk houden. U krijgt vooraf informatie over de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Op die manier wordt u in de gelegenheid gesteld om zelf een oordeel te vormen over de manier waarop Avelengo-Coaching uw gegevens verwerkt en beveiligd.

Protocol gegevensverwerking
Bij de verwerking van uw gegevens is er continu aandacht voor de juistheid en volledigheid van uw gegevens. Voor communicatie en het uitwisselen van gegevens met derden, wordt vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan u gevraagd. Daarbij wordt zo nauwkeurig mogelijk aangegeven aan wie en welke persoonsgegevens worden verstrekt en met welk doel.

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaart
Avelengo-Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens: De persoonsgegevens die u verstrekt worden tot een 1 jaar na afronding van het traject bewaard. Dit eveneens voor het geval u binnen dat jaar nogmaals terugkomt.
- Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen worden na afronding van uw coachingstraject facturen maximaal 7 jaar bewaard en gearchiveerd. Na deze periode worden deze verwijderd/ vernietigd.

U heeft te allen tijden het recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Bij een dergelijk verzoek zal Avelengo-Coaching binnen vier weken reageren.

Verantwoordingsplicht
Avelengo-Coaching zal zich te allen tijden houden aan het hierboven omschreven AVG privacyreglement en maatregelen treffen t.a.v. de bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoe Avelengo-Coaching uw persoonsgegevens beveiligd
Avelengo-Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Avelengo-Coaching heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
- De website en e-mail draait onder een SSL verbinding en is gecodeerd. Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Meer over het gebruik van cookies kunt u lezen op:
https://ictrecht.nl/juridisch-advies/cookieverklaring/

Daarnaast worden persoonsgegevens en eventuele verslaglegging t.b.v. het coachingsproces geanonimiseerd verwerkt en beveiligd met een wachtwoord.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke
afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een
administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, kunt u contact opnemen met info@avelengo-coaching.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Avelengo-Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Avelengo-Coaching, mei 2018

Avelengo Coaching